Våra värdeord

Värme som ska kännas, skapas och ges uttryck i välkomnande i vänskap och öppenhet. Möte ska få ta tid. Relationer behöver tid och värme för att växa. Genom att lyssna noggrant kan empati bevaras och utvecklas.

Delaktighet ges uttryck i att jag är nyfiken på dig, jag har en tilltro till dig. Genom ett kollektivt medskapande växer vi in i och blir en del av gemenskapen. Vi har tilltro till att olikheter berikar våra liv. Att känna att jag är en del av något.

Utforskande är för oss att söka efter förklaringar i vår omvärld. Att med alla sinnen sätta sig  i förhållande till människor, platser, föremål, företeelser och fenomen. Lärande i föränderlighet väcker förundran som skapar nyfikenhet och lust till fortsatt lärande. Med noggrannhet och skönhet berikas världen.

Samexistens i samspel skapar vi oss själva och den värld vi lever i. Vi ska möta varandra med respekt och förståelse.